MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH (TẦNG 6 - 18, 20 - 34)
(Vui lòng dịch chuyển con trỏ vào hình ảnh)

MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH (TẦNG 6 - 18, 20 - 34)

BLOCK SATURN

BLOCK VENUS

BLOCK MERCURY

BLOCK URANUS

MẪU CĂN HỘ

Căn hộ M1-09, 3 phòng ngủ, diện tích 85,52m2
Căn hộ M1-10, 3 phòng ngủ, diện tích 85,52m2
Căn hộ S2-12, 1 phòng ngủ +, diện tích 53,67m2
Căn hộ S2-13, 1 phòng ngủ +, diện tích 53,20m2
Căn hộ S2-14, 1 phòng ngủ +, diện tích 53,20m2
Căn hộ S1-15, 1 phòng ngủ +, diện tích 53,20m2
Căn hộ S2-15, 1 phòng ngủ +, diện tích 53,20m2
Căn hộ S1-14, 1 phòng ngủ +, diện tích 53,20m2
Căn hộ S1-13, 1 phòng ngủ +, diện tích 53,20m2
Căn hộ S2-14, 1 phòng ngủ +, diện tích 53,20m2
Căn hộ S1-12, 1 phòng ngủ +, diện tích 53,67m2
Căn hộ U1-12, 1 phòng ngủ +, diện tích 53,67m2
Căn hộ U1-13, 1 phòng ngủ +, diện tích 53,20m2
Căn hộ U1-14, 1 phòng ngủ +, diện tích 53,20m2
Căn hộ U2-15, 1 phòng ngủ +, diện tích 53,20m2
Căn hộ U1-15, 1 phòng ngủ +, diện tích 53,20m2
Căn hộ U2-14, 1 phòng ngủ +, diện tích 53,20m2
Căn hộ U2-13, 1 phòng ngủ +, diện tích 53,20m2
Căn hộ U2-12, 1 phòng ngủ +, diện tích 53,67m2
Căn hộ S2-04, 2 phòng ngủ, diện tích 69,19m2
Căn hộ S2-03, 2 phòng ngủ, diện tích 69,19m2
Căn hộ U1-04, 2 phòng ngủ, diện tích 69,19m2
Căn hộ U1-03, 2 phòng ngủ, diện tích 69,19m2
Căn hộ S1-03, 2 phòng ngủ, diện tích 69,19m2
Căn hộ S1-04, 2 phòng ngủ, diện tích 69,19m2
Căn hộ U2-03, 2 phòng ngủ, diện tích 69,19m2
Căn hộ U2-04, 2 phòng ngủ, diện tích 69,19m2
Căn hộ S2-11, 2 phòng ngủ, diện tích 73,49m2
Căn hộ U1-11, 2 phòng ngủ, diện tích 73,49m2
Căn hộ U2-11, 2 phòng ngủ, diện tích 73,49m2
Căn hộ S2-05, 2 phòng ngủ, diện tích 67,61m2
Căn hộ S2-02, 2 phòng ngủ, diện tích 67,61m2
Căn hộ S1-02, 2 phòng ngủ, diện tích 67,61m2
Căn hộ S1-05, 2 phòng ngủ, diện tích 67,37m2
Căn hộ S2-06, 2 phòng ngủ, diện tích 66,66m2
Căn hộ S2-07, 2 phòng ngủ, diện tích 66,66m2
Căn hộ S2-08, 2 phòng ngủ, diện tích 66,66m2
Căn hộ S2-09, 2 phòng ngủ, diện tích 66,66m2
Căn hộ S2-10, 2 phòng ngủ, diện tích 66,66m2
Căn hộ S2-01, 2 phòng ngủ, diện tích 66,66m2
Căn hộ S1-01, 2 phòng ngủ, diện tích 66,66m2
Căn hộ S1-10, 2 phòng ngủ, diện tích 66,66m2
Căn hộ S1-09, 2 phòng ngủ, diện tích 66,66m2
Căn hộ S1-08, 2 phòng ngủ, diện tích 66,66m2
Căn hộ S1-07, 2 phòng ngủ, diện tích 66,66m2
Căn hộ S1-06, 2 phòng ngủ, diện tích 66,66m2
Căn hộ U1-05, 2 phòng ngủ, diện tích 67,61m2
Căn hộ U1-02, 2 phòng ngủ, diện tích 67,61m2
Căn hộ U2-02, 2 phòng ngủ, diện tích 67,37m2
Căn hộ U1-07, 2 phòng ngủ, diện tích 66,66m2
Căn hộ U1-08, 2 phòng ngủ, diện tích 66,66m2
Căn hộ U1-06, 2 phòng ngủ, diện tích 66,66m2
Căn hộ U1-09, 2 phòng ngủ, diện tích 66,66m2
Căn hộ U1-10, 2 phòng ngủ, diện tích 66,66m2
Căn hộ U2-01, 2 phòng ngủ, diện tích 66,66m2
Căn hộ U2-10, 2 phòng ngủ, diện tích 66,66m2
Căn hộ U2-09, 2 phòng ngủ, diện tích 66,66m2
Căn hộ U2-08, 2 phòng ngủ, diện tích 66,66m2
Căn hộ U2-07, 2 phòng ngủ, diện tích 66,66m2
Căn hộ U2-06, 2 phòng ngủ, diện tích 66,66m2
Căn hộ U2-05, 2 phòng ngủ, diện tích 67,37m2
Căn hộ M1-02, 2 phòng ngủ, diện tích 73,49m2
Căn hộ V1-11, 2 phòng ngủ, diện tích 73,49m2
Căn hộ S1-11, 2 phòng ngủ, diện tích 73,49m2
Căn hộ U1-01, 2 phòng ngủ, diện tích 66,66m2
Căn hộ M1-03, 2 phòng ngủ, diện tích 66,66m2
Căn hộ M1-04, 2 phòng ngủ, diện tích 66,66m2
Căn hộ M1-05, 2 phòng ngủ, diện tích 66,66m2
Căn hộ M1-06, 2 phòng ngủ, diện tích 66,66m2
Căn hộ M1-07, 2 phòng ngủ, diện tích 66,66m2
Căn hộ M1-12, 2 phòng ngủ, diện tích 66,66m2
Căn hộ M2-12, 2 phòng ngủ, diện tích 66,66m2
Căn hộ M2-07, 2 phòng ngủ, diện tích 66,66m2
Căn hộ M2-06, 2 phòng ngủ, diện tích 66,66m2
Căn hộ M2-05, 2 phòng ngủ, diện tích 66,66m2
Căn hộ M2-04, 2 phòng ngủ, diện tích 66,66m2
Căn hộ M2-03, 2 phòng ngủ, diện tích 66,66m2
Căn hộ V2-06, 2 phòng ngủ, diện tích 66,66m2
Căn hộ V2-01, 2 phòng ngủ, diện tích 66,66m2
Căn hộ V2-07, 2 phòng ngủ, diện tích 66,66m2
Căn hộ V2-08, 2 phòng ngủ, diện tích 66,66m2
Căn hộ V2-09, 2 phòng ngủ, diện tích 66,66m2
Căn hộ V2-10, 2 phòng ngủ, diện tích 66,66m2
Căn hộ V1-01, 2 phòng ngủ, diện tích 66,66m2
Căn hộ V1-09, 2 phòng ngủ, diện tích 66,66m2
Căn hộ V1-10, 2 phòng ngủ, diện tích 66,66m2
Căn hộ V1-08, 2 phòng ngủ, diện tích 66,66m2
Căn hộ V1-07, 2 phòng ngủ, diện tích 66,66m2
Căn hộ V1-06, 2 phòng ngủ, diện tích 66,66m2
Căn hộ M1-08, 2 phòng ngủ, diện tích 67,37m2
Căn hộ M1-11, 2 phòng ngủ, diện tích 67,37m2
Căn hộ V1-02, 2 phòng ngủ, diện tích 67,37m2
Căn hộ V1-05, 2 phòng ngủ, diện tích 67,37m2
Căn hộ M2-11, 2 phòng ngủ, diện tích 67,61m2
Căn hộ M2-08, 2 phòng ngủ, diện tích 67,61m2
Căn hộ V2-05, 2 phòng ngủ, diện tích 67,61m2
Căn hộ V2-02, 2 phòng ngủ, diện tích 67,61m2
Căn hộ M1-01, 1 phòng ngủ +, diện tích 53,67m2
Căn hộ M2-01, 1 phòng ngủ +, diện tích 53,67m2
Căn hộ V2-12, 1 phòng ngủ +, diện tích 53,67m2
Căn hộ M1-15, 1 phòng ngủ +, diện tích 53,20m2
Căn hộ M1-14, 1 phòng ngủ +, diện tích 53,20m2
Căn hộ M1-13, 1 phòng ngủ +, diện tích 53,20m2
Căn hộ M2-13, 1 phòng ngủ +, diện tích 53,20m2
Căn hộ M2-14, 1 phòng ngủ +, diện tích 53,20m2
Căn hộ M2-15, 1 phòng ngủ +, diện tích 53,20m2
Căn hộ V2-13, 1 phòng ngủ +, diện tích 53,20m2
Căn hộ V2-14, 1 phòng ngủ +, diện tích 53,20m2
Căn hộ V2-15, 1 phòng ngủ +, diện tích 53,20m2
Căn hộ V1-15, 1 phòng ngủ +, diện tích 53,20m2
Căn hộ V1-14, 1 phòng ngủ +, diện tích 53,20m2
Căn hộ V1-13, 1 phòng ngủ +, diện tích 53,20m2
Căn hộ V1-12, 1 phòng ngủ +, diện tích 53,67m2
Căn hộ M2-10, 2 phòng ngủ, diện tích 69,19m2
Căn hộ M2-09, 2 phòng ngủ, diện tích 69,19m2
Căn hộ V2-04, 2 phòng ngủ, diện tích 69,19m2
Căn hộ V2-03, 2 phòng ngủ, diện tích 69,19m2
Căn hộ M2-02, 3 phòng ngủ, diện tích 86,69m2
Căn hộ V2-11, 3 phòng ngủ, diện tích 86,69m2
Căn hộ V1-03, 3 phòng ngủ, diện tích 85,52m2
Căn hộ V1-04, 3 phòng ngủ, diện tích 85,52m2
Xin chân thành cám ơn Quý khách đã quan tâm đến dự ánQ7 Saigon Riverside Complex. Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi, hoặc để lại thông tin theo mẫu bên dưới. Chúng tôi sẽ hồi âm trong thời gian sớm nhất.
Đăng ký